Nuostatai

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2015   m. liepos 15 d.
sprendimu Nr. 1-117

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Biudžetinės įstaigos Vilniaus lopšelio-darželio ,,Drugelis“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vilniaus lopšelio-darželio ,,Drugelis“ (toliau – Darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Lopšelio-darželio grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, Darželio teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimo į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Darželio oficialusis pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis ,,Drugelis“. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 190017071 Darželio veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius.

3.  Darželio istorija: Vilniaus lopšelis-darželis įsteigtas 1964 m. gruodžio 1 d. – remiantis darbuotojų tvirtinimu. Archyvuose išlikusių dokumentų nėra. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1998 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. 225 suteiktas pavadinimas lopšelis darželis ,,Drugelis“ .

4. Darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Darželio priklausomybė – savivaldybės įstaiga.

6. Darželio savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė.

7. Darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba (kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), kuri:

7.1. priima sprendimą dėl Darželio pertvarkos, pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo, Darželio filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo, skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.2. priima sprendimą dėl Darželio buveinės pakeitimo;

7.3. tvirtina ir keičia Darželio nuostatus;

7.4. išduoda išankstinius sutikimus steigti Darželio patalpose trečiųjų asmenų buveines, taip pat išankstinius sutikimus naudotis įstaigos ir (ar) jos įsteigto fondo (filialo) pavadinimu (jo dalimi) ir (ar) adresu;

7.5. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Darželio vadovą;

7.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai įforminami raštu.

8. Darželio adresas Rinktinės 28 A, LT-09315, Vilnius.

9. Švietimo įstaigos  grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas – 3110.

10. Švietimo įstaigos tipas –  lopšelis-darželis, kodas 3112.

11. Darželio pagrindinė paskirtis – bendrosios  ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, kodas 31114102.

12. Ugdymo kalba – lietuvių.

13. Ugdymo forma – grupinio ugdymo, ugdymo organizavimo būdas – kasdienis.

14. Darželis vykdo neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas.

15. Darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II. DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,

FUNKCIJOS

16. Darželio veiklos sritis – švietimas, kodas – 85.

17. Darželio švietimo veiklos rūšys:

17.1. ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;

17.2. priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20.

18. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

18.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;

18.2. nuosavo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.20.

19. Darželio veiklos tikslas – padėti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kultūrinius poreikius, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi pagal pradinio ugdymo programą.

20. Darželio veiklos uždaviniai:

20.1. teikti vaikams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą;

20.2. telkti vaikus ir suaugusiuosius bendruomenės veiklai, atlikti visuomenės kultūrinio ugdymo  funkcijas;

20.3. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (-si) aplinką.

21. Įgyvendindamas pavestus uždavinius, Darželis:

21.1. vykdo ikimokyklinį ugdymą pagal vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis rekomendacijomis, parengtą ir steigėjo pritartą programą. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro. Atsižvelgdamas į Darželio bendruomenės reikmes, taip pat į vaikų poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

21.2. rengia ikimokyklinio ugdymo programą;

21.3. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, ugdymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės ugdymą;

21.4. sudaro palankias sąlygas ugdyti vaikų tautinį, pilietinį sąmoningumą, puoselėti kultūrinę ir socialinę brandą, tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

21.5. sudaro sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją;

21.6. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;

21.7. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

21.8. organizuoja vaikų maitinimą Darželyje;

21.9. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas;

III. DARŽELIO, JO BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

22. Darželis, įgyvendindamas jam pavestą tikslą ir iškeltus uždavinius, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

22.1. vykdyti neformaliojo švietimo programas;

22.2. parinkti ugdymo (-si) ir veiklos būdus;

22.3. kurti naujus ugdymo (-si ) modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;

22.4. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

22.5. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

22.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

22.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

23. Darželis privalo:

23.1. užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;

23.2. naudoti lėšas Nuostatuose nurodytiems uždaviniams įgyvendinti  pagal lėšų valdytojo patvirtintas sąmatas;

23.4. teikti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms Lietuvos Respublikos įstatymų numatytoms institucijoms veiklos ataskaitas;

23.5.  vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.

24. Vaikai turi teisę:

24.1. ugdytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai;

24.2. į pirminę sveikatos priežiūrą, subalansuotą mitybą;

24.3. gauti kokybišką ugdymą, priežiūrą ir pagalbą;

24.4. į saviraiškos laisvę;

24.5. ugdytis lietuvių kalba, perimti lietuvių tautos kultūros pagrindus, papročius;

24.6. naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose, Vaiko teisių konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis;

25. Vaikų pareigos ir atsakomybė:

25.1. būti mandagiems, draugiškiems, laikytis visuomenėje nusistovėjusių bendravimo ir elgesio normų;

25.2. derinti savo veiksmus ir norus su grupės vaikais ir visuomenės interesais;

25.3. prisiimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį;

25.4. gerbti šeimos narius, pagarbiai bendrauti su vaikais ir pedagogais, kitais suaugusiais, padėti silpnesniam ir artimui;

25.1.5. tausoti, branginti Darželio inventorių, žaislus;

26. Tėvai (globėjai) turi teisę:

26.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka pasirinkti valstybinę, savivaldybės ar nevalstybinę ikimokyklinio ugdymo įstaigą;

26.2. gauti informaciją apie darželyje vykdomas švietimo programas, ugdymo formas,teikiamas papildomo ugdymo paslaugas;

26.3. gauti informaciją apie vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį;

26.1.4. dalyvauti Darželio savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese, teikti siūlymus dėl vaikų ugdymo organizavimo, gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir pasiekimus;

26.5.naudotis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis;

26.6. kreiptis į darželio vadovą, prašant sudaryti sąlygas papildomam ugdymui.

27.  Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo:

27.1. rūpintis vaiko priežiūra, ugdymu, atstovauti jo teisėms ir teisėtiems interesams;

27.2. sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo;

27.3. bendradarbiauti su darželio vadovu, auklėtoju ir kitais specialistais sprendžiant vaiko ugdymo, sveikatos bei priežiūros klausimus;

27.4. nustatyta tvarka ir laiku atlyginti už vaiko išlaikymą darželyje;

27.5. laikytis Darželio vidaus darbo tvarkos;

27.6. mokyti vaiką doros, mandagumo, visuomenėje priimtų bendravimo normų, skatinti vaiko darbštumą, pasitikėjimą savimi, atvirumą, savarankiškumą, iniciatyvumą ir atsakomybę;

27.7. apie vaiko ligą pranešti grupės auklėtojai pirmą ligos dieną, taip pat apie darželio nelankymą dėl kitų priežasčių;

27.8. kontroliuoti ir prireikus koreguoti vaiko elgesį;

27.9. tėvai už vaiko sveikatą, saugumą ir ugdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

28. Pedagogai turi teisę:

28.1. laisvai rinktis pedagoginės veiklos formas ir metodus, atitinkančius ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo nuostatas ir programas, rengti individualias ugdymo programas;

28.2. kelti savo kvalifikaciją, persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį atlyginimą;

28.3. ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose, gaunant atlyginimo vidurkį;

28.4. atostogauti įstatymų nustatyta tvarka ir naudoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės numatytomis lengvatomis;

28.5. teikti siūlymus dėl vaikų ugdymo programų reformos, jų tobulinimo, pedagogų kvalifikacijos kėlimo;

28.6. dirbti savitarpio pagalba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje;

28.7. dalyvauti mokyklos savivaldoje, teikti siūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo;

28.8. burtis į visuomenines organizacijas, darbo grupes, skatinančias kelti kvalifikaciją, tobulėti.

29. Pedagogai privalo:

29.1. laikytis darželio vidaus darbo tvarkos, bendrosios ir pedagoginės etikos normų tiek Darželyje, tiek už jo ribų;

29.2. siekti įgyti daugiau dalykinių, pedagoginių, psichologinių žinių, kelti kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuotis, pasirengti darbui su specialiųjų poreikių vaikais;

29.3. tobulinti ugdymo turinį ir jo kaitą atitinkančias veiklos formas ir metodus, individualizuoti ugdomąjį procesą;

29.4. tinkamai tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentus;

29.5.  tinkamai pesirengti vaikų ugdomajai veiklai, kitiems renginiams ir turiningai juos organizuoti;

29.6. ugdyti vaikų vertybines nuostatas, lavinti gebėjimą jomis vadovautis;

29.7. užtikrinti ugdytinių saugumą, geros kokybės ugdymą;

29.8. padėti vaikams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, formuoti saugios veiklos buitinius įgūdžius;

29.9. suteikti vaikui reikiamą pagalbą, pastebėjus jo atžvilgiu taikomą smurtą, prievrtą, seksualinį ar kitokį išnaudojimą ir apie tai informuoti Darželio vadovą bei tėvus ( globėjus);

29.10. nuolat informuoti tėvus (globėjus) apie vaiko ugdymo(si) poreikius ir pasiekimus;

29.11. bendrauti su kiekvienu vaiku ir jo šeima, burti grupėje dirbančius pedagogus,Darželyje dirbančius specialistus ( meninio ugdymo pedagogus, logopedus ir kitus pedagogus) vaikų ugdymui tobulinti;

29.12. bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu stebėti vienas kito organizuojamą veiklą vaikams;

29.13. bendradarbiauti su darželio savivaldos insttucijomis;

29.14. vykdyti tikslią vaikų lankomumo apskaitą.

30. Pedagogas( auklėtojas, meninio ugdymo pedagogas ir kt.) yra atsakingasd už ugdymo programos vykdymą, vaikų sveikatą ir gyvybę jo organizuotos veikklos metu.

31. Pedagogas, neatliekantis savo pareigų arba atliekantis jas netinkamai, atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

32. Kitų Darželio darbuotojų teises, pareigas ir atsakomynbę reglamentuoja jų pareigybių aprašymai ar profesinės veiklos nuostatai.

IV. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

33.  Darželio veikla organizuojama pagal direktoriaus patvirtintus:

33.1. Darželio strateginį planą, kuriam yra pritarusios Darželio taryba ir Vilniaus miesto savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo ir pagal metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Darželio taryba;

33.2. kitus Darželio veiklą reguliuojančius ir teisės aktų nustatyta tvarka parengtus, suderintus ir patvirtintus aktus.

34. Darželiui vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Direktorius:

35.1. suderinęs su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Darželio struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

35.2. tvirtina auklėtojų, mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

35.3. priima vaikus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo sutartis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

35.4. suderinęs su Darželio taryba, tvirtina Darželio vidaus darbo tvarkos aprašą;

35.5. sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;

35.6. organizuoja ir koordinuoja Darželio veiklą pavestoms funkcijoms vykdyti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Darželio veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

35.7. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;

35.8. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

35.9. Darželio vardu sudaro sutartis Darželio funkcijoms vykdyti;

35.10. organizuoja Darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

35.11. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Darželio turtą, lėšas; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

35.12. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, auklėtojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

35.13. inicijuoja Darželio savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

35.14. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą ugdytiniui, pedagodui ir Darželiui teikiančiomis įstaigomis, aukštosiomis mokyklomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

35.15. atstovauja Darželiui kitose institucijose;

35.16. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamos statistinės ataskaitos ir ataskaitų rinkiniai būtų teisingi;

35.17. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

35.18. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti Darželio direktoriaus pavaduotojams;

35.19. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

36. Darželio direktorius atsako už tai, kad Darželyje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, už demokratinį Darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Darželio veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą. 

V. LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA 

37. Darželio taryba yra aukščiausia Darželio savivaldos institucija. Darželio taryba telkia Darželio ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Darželio valdymui, padeda spręsti Darželiui aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems įstaigos interesams.

38. Darželio taryba sudaroma iš ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų. Darželio taryba ir jos pirmininkas renkami 3 metams.

39. Į Darželio tarybą lygiomis dalimis (4+4) tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja visuotinis tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, pedagogus – pedagogų taryba.

40. Darželio tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.  Darželio direktorius tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

41. Darželio tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas slaptu balsavimu Darželio tarybos posėdyje.

42. Darželio taryba:

42.1. teikia siūlymus dėl darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

42.2. pritaria Darželio strateginiam planui, Darželio metiniam veiklos planui, Darželio nuostatams, Darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Darželio direktoriaus;

42.3. teikia Darželio direktoriui siūlymus dėl Darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, Darželio vidaus struktūros tobulinimo;

42.4. svarsto Darželio lėšų naudojimo klausimus;

42.5. išklauso Darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia Darželio direktoriui siūlymus dėl Darželio veiklos tobulinimo;

42.6. turi teisę gauti visą informaciją apie Darželio veiklą;

42.7. gali sustabdyti kitų Darželio savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

42.8. teikia siūlymus Darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

42.9. svarsto metodinės tarybos tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia Darželio direktoriui siūlymus;

42.10. teikia siūlymus dėl Darželio darbo tobulinimo, saugių ugdytinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

42.11. svarsto Darželio direktoriaus teikiamus klausimus.

43. Darželio tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Darželio tarybos nutarimus, prieštaraujančius įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams, Darželio direktorius ar savininkas Tarybai siūlo svarstyti iš naujo, o jai tokių sprendimų nepakeitus, ginčas sprendžiamas įstaymų nustatyta tvarka.

44. Darželio taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Lopšelio-darželio bendruomenei.

45. Pedagogų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

46. Pedagogų tarybai vadovauja Darželio direktorius.

47. Pedagogų tarybos posėdžius šaukia Darželio direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai pedagogų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. Pedagogų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Darželio direktoriaus teikiamais klausimais.

48. Darželio vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti ugdytinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir ugdyti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

49. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir šiais Nuostatais.

50. Darželyje pedagoginei metodinei veiklai organizuoti sudaromos pedagogų metodinė grupė ir pedagogų taryba.

51. Metodinės grupės nariai yra auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Metodinė grupė planuoja ugdymo turinį: aptaria vaikų ugdymosi poreikius ir susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių ugdomųjų planų rengimo principų ir tvarkos; parenka ugdymo priemones, aptaria jų naudojimą; įvertina ugdymo procese vaikų sukauptą patirtį; pedagoginių klausimų sprendimo būdus ir darbo metodiką. Dalijasi gerąja patirtimi; aptaria kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derina su Lopšelio-darželio veiklos tikslais; keičiasi informacija ir bendradarbiauja, teikia siūlymus metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinės grupės veiklą  koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

52. Metodinės tarybos narius renka pedagogų taryba slaptu balsavimu. Metodinę tarybą sudaro 5 nariai. Metodinė taryba nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus, inicijuoja pedagogikos naujovių  diegimą Darželyje, metodinių grupių bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su pedagogų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis, prireikus vertina auklėtojų metodinius darbus ir praktinę veiklą, nustato auklėtojų kvalifikacijos kėlimo prioritetus, teikia metodinėms grupėms siūlymus dėl veiklos tobulinimo, Darželio direktoriui – dėl turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas vadovas. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

53. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Darželio direktorius gali organizuoti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus. 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

54. Darbuotojai į darbą Darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

55. Darželio darbuotojams už darbą mokoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

56. Darželio direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir pedagogai kvalifikaciją kelia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, švietimo ir mokslo ministro ir Vilniaus savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento nustatyta tvarka, atestuojami Lirtuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

VII. LOPŠELIO-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA,

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VEIKLOS PRIEŽIŪRA

57. Darželis valdo patikėjimo teise perduotą Vilniaus miesto savivaldybės turtą, jį naudoja ir disponuoja  juo Lietuvos Respublikos įstatymų, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Darželio lėšas sudaro:

58.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Vilniaus miesto savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

58.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

58.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

58.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

59. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

60. Lopšelio-darželio tarybos siūlymu, jei yra sutaupytų Lopšelio-darželio fondo lėšų, darbuotojams gali būti mokami priedai prie atlyginimų teisės aktų nustatyta tvarka.

61. Darželis buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansines ataskaitas tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Darželio finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

62. Darželio finansines operacijas atlieka biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita.

63. Darželio veiklą prižiūri Vilniaus miesto savivaldybės  vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

VIII. VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

64. Pranešimai, kuriuos pagal šiuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia paskelbti viešai, skelbiami Darželio interneto svetainėje, prireikus teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos savininko teises įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje.

65. Pranešimai apie Darželio likvidavimą, reorganizavimą bei kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai spaudoje (dienraštyje „Lietuvos rytas“) ir (arba) pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ir (arba) registruotu laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos biudžetinių  įstaigų įstatymas. 

IX.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

66. Darželio nuostatams, jų pakeitimams, papildymams pritaria Darželio taryba, tvirtina Darželio savininko teises įgyvendinanti institucija.

67. Darželio nuostatai keičiami ir papildomi Darželio savininko teises įgyvendinančios institucijos, Darželio direktoriaus ar Darželio tarybos iniciatyva.

68. Darželis registruojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

69. Darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________________