Darželio taryba

Darželio taryba yra aukščiausia Darželio savivaldos institucija. Taryba telkia Darželio ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Darželio valdymui, padeda spręsti Darželiui aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems įstaigos interesams.

Darželio taryba sudaroma iš ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų. Darželio taryba ir jos pirmininkas renkami 3 metams. Į Darželio tarybą lygiomis dalimis (4+4) tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja visuotinis tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, pedagogus – pedagogų taryba.

Švietimo įstaigos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad Darželio tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems lopšelio- darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo tarybai juos svarstyti iš naujo.