Pedagogų taryba

Pedagogų taryba – nuolat veikianti savivaldos patariamoji institucija, kuri:

  • aptaria praktinius švietimo reformos klausimus, svarsto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus,
  • analizuoja veiklos programą, aptaria ugdymo planus,
  • aptaria ugdymo, sveikatos, saugos ir mitybos klausimus,
  • skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą.

 

Pedagogų taryba posėdžiauja ne rečiau kaip 3 k. per metus. Prireikus gali būti sukviečiamas neeilinis posėdis, kuriame dalyvauti kviečiami ir kitų savivaldos institucijų atstovai. Posėdis yra teisėtas, jei dalyvauja 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.