Tėvų komitetas

Grupės tėvų komitetas – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija, dalyvaujanti grupės veikloje, teikianti pasiūlymus įstaigos administracijai ir Darželio tarybai. Grupės tėvų komitetas renkamas mokslo metų pradžioje grupės tėvų susirinkime.