Pasiekimų vertinimas

                       Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami vadovaujantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija). Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas – tai gairės ugdytojams, kuriose pateikiama vaiko iki šešerių metų įgyjamų esminių nuostatų ir gebėjimų visuma, ir jo ugdymosi pažangą nusakantys žingsniai. Taikant Pasiekimų aprašą vadovaujamasi nuostata, kad kiekvieno vaiko pažanga priklauso nuo jo individualių galių ir ugdytojų profesionalumo. Vaikų pasiekimų vertinimas atliekamas du kartus per metus: iki lapkričio 30 d. (pirminis vertinimas), iki gegužės 20 d. (galutinis vertinimas).

                       Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 2014 m.) ir atliekami du kartus per metus: iki spalio 30 d. (pirminis vertinimas), iki gegužės 15 d. (galutinis vertinimas).

                       Vaikai vertinami pagal 18 ugdymosi sričių: savivoka ir savigarba, emocijų suvokimas ir raiška, savireguliacija ir savikontrolė, santykiai su suaugusiais, santykiai su bendraamžiais, mokėjimas mokytis, iniciatyvumas ir atkaklumas, kūrybiškumas, problemų sprendimas, tyrinėjimas, aplinkos pažinimas, skaičiavimas ir matavimas, sakytinė kalba, rašytinė kalba, fizinis aktyvumas, kasdienio gyvenimo įgūdžiai, estetinis suvokimas, meninė raiška.Vertinimas atliekamas nuolat stebint vaiką kasdieninėje veikloje bei fiksuojant pasiekimus aplanke. Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas kartu su specialistu(ais) (logopedu, psichologu ir kt.), individualiai dirbusiu(ais) su vaiku. Vaikų pažanga programos įgyvendinimo laikotarpiu yra vertinama nuolat, laisvai pasirenkant vertinimo būdus ir metodus, stebint vaiką kasdieninėje veikloje bei fiksuojant pasiekimus aplanke. Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimai aptariami Mokytojų tarybos posėdžiuose, individualiuose pokalbiuose su tėvais.