Steigėjas:
Vilniaus miesto
savivaldybė

Vilniaus lopšelis-darželis
„Drugelis“

Biudžetinė įstaiga
įm. k. 190017071
Rinktinės g. 28A, Vilnius
tel.nr. (8 5) 272 2710
rastine@drugelis.vilnius.lm.lt

Švietimo pagalba

Vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams teikiama specialistų pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą ir gerinti ugdymo efektyvumą. Švietimo pagalbą teikia logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas. Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą, padėti įstaigos bendruomenei formuoti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais). Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į ugdymą, užtikrinti jo saugumą, šalinant priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti darželio, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti ugdymo įstaigą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą. Logopedo pagalba teikiama vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Švietimo pagalbos specialistai konsultuoja specialiosios pedagoginės pagalbos gavėjus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus.